Domů / Pravidla soutěže

Pravidla soutěže

Obecná pravidla platná pro všechny facebookové soutěže pořádané stránkou „Kreativni-hracky.com“

Soutěž pořádá  "Kreativny-hracky.com". Tato soutěž není žádným způsobem sponzorována, spravována nebo přidružena k sociální síti Facebook. Facebook Inc. neposkytuje žádnou uživatelskou podporu ani odpovědi na stížnosti nebo podněty soutěžících.

 
1. Konkrétní výběr výherce se u jednotlivých soutěží může lišit. Způsob výběru vždy určují doplňující pravidla uvedená v soutěžním příspěvku.

 

2. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo, bez nároku na náhradu, akci a marketingovou soutěž odložit, přerušit, nebo zrušit nebo jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že každá tato změna bude vyhlášena na facebookovém profilu „Kreativni-hracky.com“, čímž nabývá účinnosti vůči pořadateli i účastníkům soutěže.

 

3. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže všechny účastníky, u kterých má podezření, že se během soutěže dopustili podvodného jednání. Proti rozhodnutí pořadatele se nelze odvolat.

 

4. Odesláním příspěvku do soutěže uděluje každý soutěžící pořadateli v rámci soutěže nevýhradní, převoditelnou, bezúplatnou, územně, množstevně, časově a technologicky neomezenou licenci k užití veškerých příspěvků a dalšího obsahu, a to na dobu trvání majetkových práv autora či vlastníka tohoto duševního vlastnictví a pro všechny možné účely užití (dále jen „Licence“) ve smyslu ustanovení § 84 a násl. občanského zákoníku, v platném znění, v rozsahu stanoveném pro účastníky soutěže.

 

5. Soutěžní příspěvky nesmí být v rozporu s dobrými mravy, nesmí porušovat právní řád České republiky a nesmí neoprávněně zasahovat do práv a právem chráněných zájmů třetích osob. Stejně tak nesmí být zaměřené proti společnosti Lowlands international s.r.o. Takové příspěvky budou ze soutěže automaticky vyřazeny.

 

6. Ze soutěže jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním nebo obdobném poměru ke společnosti Lowlands international s.r.o. nebo se považují za osoby blízké zaměstnancům nebo členům společnosti Lowlands international s.r.o.,nebo osoby s touto společností jinak personálně nebo majetkově propojené.

 

7. Soutěže se mohou účastnit fyzické osoby starší 18 let, které mají plnou způsobilost k právním úkonům a trvalý pobyt na území České republiky a osoby mladší 18 let, které budou v případě výhry zastoupeny zákonným zástupcem.

 

8. Pokud se výherce soutěže do 7 dní od vyhlášení výsledků na sociální síti neozve, výhra s okamžitou platností a bez možnosti odvolání propadá ve prospěch pořadatele.

 

9. Zapojením se do soutěže účastník automaticky souhlasí s těmito pravidly.